Cmentarze komunalne w Brzeszczach

Cennik

UCHWAŁA NR XXXVI/274/2017
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych
w Brzeszczach i w Jawiszowicach
 
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt.13, art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 573 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Brzeszczach
uchwala:
 
§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Brzeszczach
i w Jawiszowicach w następującej wysokości:
 
1) Opłata za miejsce na cmentarzu pod grób na 20 lat od daty pochowania lub wniesienie kolejnej opłaty za miejsce istniejące więcej niż 20 lat celem dalszego użytkowania:
 
Rodzaj
kwota netto
kwota brutto
grób ziemny jednomiejscowy
380,00 zł
410,40 zł
grób ziemny dwumiejscowy w poziomie
550,00 zł
594,00 zł
grób ziemny trzymiejscowy w poziomie
820,00 zł
885,60 zł
grób dla dzieci do lat
6 50,00 zł
54,00 zł
grób urnowy ziemny pojedynczy
185,19 zł
200,00 zł
 
2) W przypadku pochowania następnej osoby w dzierżawionym grobie przed upływem okresu, o którym mowa w pkt.1 opłaty biegną na nowo. Uiszczona opłata zostanie uwzględniona przy naliczeniu opłaty za nowy okres.
 
3) Za zachowanie istniejącego grobu na okres krótszy jak określony w pkt. 1 lecz nie krótszy jak 5 lat, opłata jest proporcjonalna do okresu zachowania miejsca.
 
4) Opłata za miejsce na cmentarzu pod grób murowany - grobowiec na 99 lat od daty wykupu terenu:
 
Rodzaj
kwota netto
kwota brutto
grobowiec jednomiejscowy
1 500,00 zł
1 620,00 zł
grobowiec dwumiejscowy w poziomie
2 500,00 zł
2 700,00 zł
grobowiec na urnę
277,78 zł
300,00 zł
 
5) Za rezerwację miejsca na 20 lat:
 
Rodzaj
kwota netto
kwota brutto
grób ziemny jednomiejscowy
648,15 zł
700,00 zł
grób ziemny dwumiejscowy w poziomie
1 111,11 zł
1 200,00 zł
grób na urnę
325,00 zł
351,00 zł
 
 
6) Przy pochówku przed upływem okresu rezerwacji dopłaca się różnicę według stawek opłat określonych w pkt.1 i pkt. 5.
 
7) Za jednorazowe wydanie zezwolenia na wybudowanie lub remont nagrobka, pomnika, grobowca:
 
Rodzaj
kwota netto
kwota brutto
grób jednomiejscowy
110,00 zł
135,30 zł
grób dwumiejscowy w poziomie
170,00 zł
209,10 zł
grób trzymiejscowy w poziomie
210,00 zł
258,30 zł
grób na urnę
  80,00 zł
98,40 zł
grób dla dzieci do lat 6
  80,00 zł
98,40 zł
 
8) Za jednorazowe korzystanie z sali obrzędowej w Domu Pogrzebowym w Jawiszowicach w wysokości:
 
kwota netto
kwota brutto
200,00 zł
216,00 zł
 
9) Za jednorazowe korzystanie z kaplicy w Brzeszczach w wysokości:
 
kwota netto
kwota brutto
100,00 zł
108,00 zł
 
10) Za korzystanie z chłodni, za każdą rozpoczętą dobę:
 
kwota netto
kwota brutto
40,00 zł
43,20 zł
 
11) Za wykopanie grobu:
 
Rodzaj
kwota netto
kwota brutto
grób zwykły
550,00 zł
594,00 zł
grób głębinowy
600,00 zł
648,00 zł
grób pod urnę
200,00 zł
216,00 zł
grób dla dzieci do lat 6
50,00 zł
54,00 zł
 
Wymienione stawki są stawkami maksymalnymi. W cenę wliczone jest wykopanie i zasypanie grobu oraz uformowanie mogiły.
 
12) Opłata administracyjna przy każdorazowym pochówku:
 
 
Opłata za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu w tym: korzystanie z wody, wywozu nieczystości stałych i ciekłych, energia elektryczna.
  
 
kwota netto
 
kwota brutto
 
130,00 zł
 
140,40 zł
 
 
13) Opłata za jednorazowy wjazd pojazdów na cmentarz. Opłata nie obejmuje wjazdu karawanów na czas ceremonii pogrzebowej oraz dowozu zwłok do chłodni. Zabrania się wjazdu na teren cmentarzy pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5t, których nie obejmuje opłata.
 
kwota netto
kwota brutto
55,00 zł
67,65 zł
 
§ 2. Stawki, o których mowa w pkt. 11, 12 i 13 stanowią w całości dochód administratora cmentarzy komunalnych lub podmiotów wykonujących przedmiotowe usługi. Pozostałe opłaty stanowią dochody Gminy.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych w Brzeszczach i w Jawiszowicach.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku urzędu oraz na stronie internetowej Gminy.

up